مقایسه
ساعت ۳:٠٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢ مهر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی:


ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺩﺷﻤﻦ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺍﻧﺴﺎﻥﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ!ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ڪﺴﯽ، دﺭﻣﺴﯿﺮےڪاﻣﻼﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯدﯾﮕﺮﯼﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺳﻔﺮ ﻭ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺍﺳﺖ.