در خوشبختی
ساعت ٩:۱٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۳   کلمات کلیدی:

  

هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته می شود

در دیگری باز می شود

ولی ما اغلب چنان به در بسته چشم می دوزیم

که درهای باز را نمی بینیم