همه دنیا برای تو

خدا را گفتم 

بیا جهان را قسمت کنیم

آسمان برای من ، ابرهایش برای تو

دریا برای من ، موج هایش برای تو

ماه برای من ، خورشید برای تو

خدا خندید و گفت :

تو بندگی کن و انسان باش 

همه دنیا برای تو

من هم برای تو....

/ 2 نظر / 12 بازدید