/ 4 نظر / 16 بازدید
helen

وبت خیلی قشنگه خیلی خوشم اومد ازش ایشالا موفق بشی [گل]

کوله پشتی

یافته هایت را با باخته هایت مقایسه کن اگر ” خدا ” را یافتی هر چه باختی مهم نیست . . .

دانا

یک روز از خواب بیدار می شوی . . . کسل و خواب آلود و حوصله ی خودت را هم نداری . . . و آنگاه می گویی چه روز سخت و کسل کننده ای . . . و با بی حالی و بی رمقی روز را به پایان می بری . . . یک روز از خواب بیدار می شوی . . . سرحال و شاداب و پر از انرژیهای زیاد . . . و آنگاه می گویی چه خوب و شادی آوری . . . و کل روز را با نشاط و مسروری سر می کنی . . . بعدها متوجه می شوی روز همان روز است . . . همه مثل هم و یکجور . . . و در این میان شما . . . بعضی از روزهای خود را خراب کرده اید . .