به همین سادگی

نیاز نیست انسان بزرگی باشیم ...

" انسان بودن "، خود نهایت بزرگی است.

می توان ساده بود ولی انسان بود

به همین سادگی ... 

 


/ 6 نظر / 30 بازدید
فروش پرچم

آرزو دارم .... ! ناخواسته به دست آوريد .... ! آنچه را که بيصدا از قلبتان گذر كرده است .....! سال نو مبارک

ساحل علم

[گل][گل][گ[گل][گل][گل][گل][گل][گل]ل][گل][گل][گل][گل][گل][گ[گل][گل][گل][گل][گل][گل]ل][گل][گل][گل][گل][گل][گ[گل][گل][گل][گل][گل][گل]ل][گل][گل][گل][گل][گل][گ[گل][گل][گل][گل][گل][گل]ل][گل][گل][گل][گل][گل][گ[گل][گل][گل][گل][گل][گل]ل][گل][گل][گل][گل][گل][گ[گل][گل][گل][گل][گل][گل]ل][گل][گل][گل][گل][گل][گ[گل][گل][گل][گل][گل][گل]ل][گل][گل][گل][گل][گل][گ[گل][گل][گل][گل][گل][گل]ل][گل][گل][گل][گل][گل][گ[گل][گل][گل][گل][گل][گل]ل][گل][گل][گل][گل][گل][گ[گل][گل][گل][گل][گل][گل]ل][گل][گل][گل][گل][گل][گ[گل][گل][گل][گل][گل][گل]ل][گل][گل][گل][گل][گل][گ[گل][گل][گل][گل][گل][گل]ل][گل][گل][گل][گل][گل][گ[گل][گل][گل][گل][گل][گل]ل][گل][گل][گل][گل][گل][گ[گل][گل][گل][گل][گل][گل]ل][گل][گل][گل][گل][گل][گ[گل][گل][گل][گل][گل][گل]ل][گل][گل][گل][گل][گل][گ[گل][گل][گل][گل][گل][گل]ل][گل][گل][گل][گل][گل][گ[گل][گل][گل][گل][گل][گل]ل][گل][گل][گل][گل][گل][گ[گل][گل][گل][گل][گل][گل]ل][گل][گل][گل][گل][گل][گ[گل][گل][گل][گل][گل][گل]ل][گل][گل][گل][گل][گل][گ[گل][گل][گل][گل][گل][گل]ل][گل][گل][گل][گل][گل][گ[گل][گل][گل][گل][گل][گل]ل][گل][گل][گل][گل][گل][گ[گل][گ

ساحل علم

تا فردا

khodai

به همین سااااااااادگی...ان شا.....که چنین باشیم[گل][گل][گل]

armincrazy

ای کاش ساده انسان باشیم اما انسان ساده ای نباشیم http://armincrazy.persianblog.ir/