ماهی کوچک

خدایا یا نوری بیفکن یا توری

ماهی کوچکت از تاریکی این اقیانوس میترسد

/ 1 نظر / 10 بازدید
گلی

دچار یعنی عاشق و فکر کن که چه تنهاست اگر که ماهی کوچک دچار آبی بیکران باشد چه فکر عمیق نازکی....