# خدا

خنده های خدا

صــــداى خـــــنـده هـــاى خـــــدا را مـــیـشـنـوى ؟  دعـــــایـت را شـــنـیـده و بـــه آنـــــچـه مــــحـال مـــیـپنـدارى ، مـــیـخـندد . . 
/ 0 نظر / 38 بازدید