تقدیر

 
گرسنه ام آقا !
 
 
گرسنه ام خانم!  
 
 
گرسنه ام ای خاک!
 
 
گرسنه ام ای آسمان!
 
 
گرسنه ام ای تقدیر !
 
 
به من فرصتی بده
 
 
 تا " سیری " را تجربه کنم .
/ 1 نظر / 70 بازدید
آرام

کانـــدیدا، رأی آورد! تابـــلو، نقاش را ثروتمند کرد! شــــعرِ شاعر، به چند زبان ترجمه شد! کـــارگردان، جایزه ها را درو کرد! و هنوز سر همان چهار راه واکس می زند کـــــــــودکی که همیشه بهترین "ســــــوژه" است ...